School

De visie van de 8e Montessorischool

De 8e Montessorischool is een moderne Montessorischool waar we in een veilige leeromgeving waar ieder kind gezien wordt, kwalitatief goed onderwijs bieden. Met dit onderwijs bereiken wij dat kinderen worden voorbereid om in de moderne samenleving als verantwoordelijke, zelfstandige en initiatiefrijke wereldburgers te kunnen functioneren.

 

Wij hebben de volgende visie op leren, didactiek en het schoolklimaat:

 

Visie op leren

Het belangrijkste uitgangspunt voor het leren op school is: ’leer mij het zelf te doen’.

Kinderen komen met plezier naar school en vinden daar een veilige en inspirerende omgeving, waarin ze weten wat er van ze verwacht wordt. Leerlingen zijn zich bewust van hun eigen leerdoelen en denken mee over hun eigen leren. Het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling is leidend in ons onderwijs. Wij bieden onderwijs op maat, zodat elke leerling zich op eigen niveau kan ontplooien en zijn talenten kan aanspreken en verder kan ontwikkelen.

                                 

Van groot belang is dat een kind leert om de geboden vrijheid te waarderen en er goed mee leert om te gaan; bij vrijheid horen afspraken. De afspraken in onze school gaan o.a. over het omgaan met elkaar en met de materialen. Als een kind nog niet goed met een bepaalde mate van vrijheid omgaat, zorgt de leerkracht ervoor dat het kind meer structuur en wat minder vrijheid krijgt.

 

 

Visie op didactiek

De voorbereide omgeving

De school is een inspirerende leeromgeving. Het enthousiasmeren van kinderen is de eerste stap in de richting van effectief leren. De leerkracht ziet waar uw kind mee bezig is, zorgt voor rust, een prettige sfeer en structuur en geeft het goede voorbeeld. We houden de lesdoelen van de methodes aan. Daarbij beschouwen we de methode als middel, niet als doel op zich. We werken met materialen die de zintuigen prikkelen en het makkelijker maken om de les te begrijpen en te oefenen.

Het onderwijsaanbod richt zich ook op de ontwikkeling van vaardigheden die kinderen nodig hebben om zich staande te kunnen houden in de hedendaagse kennissamenleving. Dit zijn de zogenaamde 21st Century Skills zoals: communiceren, samenwerken, mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking, creatief denken, kritisch denken, probleem op lossen en sociale- en culturele vaardigheden

 

 

Visie op schoolklimaat

We creëren van een fijne, prettige en veilige sfeer op school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich goed. Op onze school leren kinderen niet alleen, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en inzicht te krijgen in zichzelf en anderen. Ze leren met elkaar om te gaan, verdraagzaam te zijn, elkaar niet te pesten en ruzies op te lossen. Dit realiseren we bijvoorbeeld door te werken met heterogene groepen, gezamenlijke vieringen en projecten  en in de klas door middels van kringgesprekken en coöperatieve werkvormen.

 

Op onze school hebben we een warme sfeer, waar kinderen, teamleden en ouders zich welkom voelen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de klas zodat ze elkaar kunnen helpen en inspireren. Kinderen wisselen gedurende hun schoolloopbaan regelmatig van klas zodat zij anderen ontmoeten en werken regelmatig groepsdoorbroken. We hechten aan een goede, open communicatie en samenwerking. Met elkaar en met u, vanuit een wederzijdse betrokkenheid. We ontwikkelen voortdurend onze kennis en vaardigheden en maken gebruik van elkaars sterke punten.

 

 

 

 

 

 

.